So sánh sử dụng 100% phân trùn quế Pb02 CFARM và 30% sử dụng phân trùn quế 30% trộn với đất sạch.

You are here: